Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

CÁC TIÊU CHUẨN PCCC

TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 3254 – 1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung.

TCVN 3255 – 1986: An toàn nổ – Yêu cầu chung.

TCVN 3391 – 1985: Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng – Thuật ngữ – Định nghĩa.

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

TCVN 3890 – 2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, Bố trí, Kiểm tra, Bảo dưỡng.

TCVN 4878 – 1999: Phân loại cháy.

TCVN 4879 – 1989: Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn.

TCVN 5040 – 1990: Thiết bị phòng cháy và chữa cháy – Kí hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy – Yêu cầu kĩ thuật.

TCVN 5279 – 1990: An toàn cháy nổ – Bụi cháy – Yêu cầu chung.

TCVN 5303 – 1990: An toàn cháy – Thuật ngữ – Định nghĩa.

TCVN 5738 – 1993: Hệ thống báo cháy – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5760 – 1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.

TCVN 6101 – 1990: Hệ thống chữa cháy bằng khí CO2.

TCVN 6102 – 1996: Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy – Bột.

TCVN 6103 – 1996: Phòng cháy chữa cháy – Thuật ngữ – Khống chế khói.

TCVN 6160 – 1996: Phòng cháy chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)

Những tiêu chuẩn PCCC

Những tiêu chuẩn PCCC

TCVN 6161 – 1996: Phòng cháy chữa cháy – Chợ và trung tâm thương mại – Yêu cầu thiết kế.

TCVN 6379 – 1998: Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7161-1 – 2002: Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống.

TCVN 7278 – 2003: Chất chữa cháy – Chất tạo bọt chữa cháy.

TCVN 7336 – 2003: Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

TCVN 7435 – 2004: Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy.

Những tiêu chuẩn PCCC (phòng cháy chữa cháy)